Wednesday, 01/12/2021 - 22:28|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Th Thải Giàng Phố

Quyết định Công bố Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong nhà trường Năm học 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT BẮC HÀ

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC

THẢI GIÀNG PHỐ

 
 
 

Số: 18/QĐ-THTGP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Thải Giàng Phố, ngày 24 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Công bố Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong nhà trường

Năm học 2020-2021

----------

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THẢI GIÀNG PHỐ

 

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGD ĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong cơ sở Giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1

Căn cứ quyết định số 16/QĐ-THTGP ngày 27 tháng 3 năm 2020 về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1;

Theo các biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 1 của nhà trường;

Xét đề nghị của các tổ chuyên môn.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong trường PTDTBT TH Thải Giàng Phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng đơn vị, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Bắc Hà (để b/c);

- Như điều 3 (để thực hiện);

- Lưu: VT, CM nhà trường.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Văn Lục

 

 

PHÒNG GD&ĐT BẮC HÀ

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC

THẢI GIÀNG PHỐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH MỤC

Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 18/QĐ-THTGP ngày 24 tháng 04 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Thải Giàng Phố)

 
 

 

TT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

1.

Toán 1

Đinh Thế Lục TCB, Phan Doãn Thoại CB, Nguyễn Phương Anh, Nguyển Thị Mỵ, Nguyễn Thị Bích Thuận.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

2.

Tiếng Việt 1

Nguyễn Thị Hạnh (CB), Nguyễn T. Hương Giang, Nguyễn Lê Hằng, Đặng Thị Lanh, Trần Thị Hiền Lương, Trịnh Cam Ly.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

3.

Đạo đức 1

Nguyễn Thị Mỹ Lộc – Huỳnh Văn Sơn

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

4.

TNXH 1

Nguyễn Hữu Đĩnh - Phan Thanh Hà

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

5.

Giáo dục Thể chất 1

Hồ Đắc Sơn (TCB kiêm CB) Nguyễn Thị Hà – Nguyễn Thành Trung – Nguyễn Duy Tuyến

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

6.

Âm nhạc 1

Lê Anh Tuấn – Đặng Châu Anh (Đồng Chủ biên) – Lương Diệu Ánh – Phùng Ngọc Hà – Hà Thị Thư – Trịnh Mai Trang – Tô Ngọc Tú

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

7.

Mĩ thuật 1

Nguyễn Thị Nhung – Nguyễn Tuấn Cường (Đồng Chủ biên) – Lương Thanh Khiết – Trần Thị Hương Ly – Hà Thị Quỳnh Nga – Phạm Văn Thuận – Nguyễn Thị Tuệ Thư.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

8.

HĐTN 1

Đinh Thị Kim Thoa (Chủ biên) – Bùi Ngọc Diệp – Vũ Phương Liên – Lại Thị Yến Ngọc – Trần Thị Quỳnh Trang.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

Danh mục gồm 08 sách giáo khoa lớp 1./.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Văn Lục

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 2
Tháng 12 : 2
Năm 2021 : 2.002